เหตุใดจึงเลือกงานสายอาชีพบริการ

ปัจจุบันงานที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพบริการ ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ในการขับเคลื่อนกิจการทางอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ อันเนื่องมาจากความจำเป็นในการที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับบุคลภายนอกของธุรกิจนั้นๆ จึงเป็นเหตุให้งานสายอาชีพบริการ เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และมีอัตราการจ้างงานค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

เรามาพิจารณาถึงความสำคัญของงานสายอาชีพบริการกันก่อน  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ธุรกิจหนึ่งๆ มักจะมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ธุรกิจมีความก้าวหน้ามากขึ้น และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ บุคคลในองค์กรที่มีหน้าที่ในการบริการ จะเปรียบเสมือนสื่อกลางที่จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารขององค์กรธุรกิจดังกล่าว เป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ด้วยทักษะทางด้านอารมณ์ และการพูดคุยของบุคคลในสายอาชีพบริการเหล่านี้ จะยิ่งช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ของบุคคลสำคัญภายนอกองค์กร และบุคคลภายในองค์กรให้แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น งานสายอาชีพบริการจึงเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีข้อดีอีกหลายประการ ที่เป็นผลพลอยได้จากการศึกษาในศาสตร์ของงานสายอาชีพบริการด้วย

ประโยชน์ที่เราจะได้รับ จากการเลือกเรียนและทำงานในสายอาชีพบริการ มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการสำคัญ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของบุคคลที่เลือกทำงานสายอาชีพบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ

ประโยชน์ที่ได้จากการเลือกงานสายอาชีพบริการ ประการแรกคือ การได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยนี้ ทำให้โลกกลายเป็นโลกไรพรมแดน ที่ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ได้ยกระดับให้มีการติดต่อกับบุคลภายนอก รวมถึงชาวต่างประเทศ เพื่อความก้าวหน้าที่เศรษฐกิจมากขึ้น งานสายอาชีพบริการ จึงเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจและอุตสาหกรรมเหล่านี้ ที่จะช่วยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอื่นๆ แน่นอนว่าบุคคลเหล่านี้ ล้วนมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และทัศนคติ ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การเข้ามาทำงานบริการแก่บุคคลเหล่านี้ จึงกลายเป็นผลพลอยได้ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ และเปิดใจยอมรับวัฒนธรรมใหม่ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลมากขึ้น นอกจากนี้ ด้วยความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ จะยิ่งทำให้หน้าที่การงานในอนาคต ที่อาจได้เจอะเจอผู้คนอีกหลายกลุ่มนั้น เป็นไปได้อย่างราบรื่น และเพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพให้มากขึ้นด้วย

2. มีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีขึ้น

แน่นอนว่าการพบปะผู้คนจากหลายๆ ประเทศ เป็นสิ่งที่ผู้ทำงานในสายอาชีพบริการต้องได้เจอะเจออยู่เสมอ และสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญที่สุดคือ ภาษา ซึ่งในจุดนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากของบุคคลที่เลือกทำงานในสายอาชีพบริการ เพราะการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกองค์กร โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ภาษาคือพื้นฐานที่สำคัญของสายงานนี้ เพื่อให้การบริการเป็นไปได้ด้วยดี อย่างน้อยที่สุด เราก็ได้มีประสบการณ์ในการพูดคุยกับเจ้าของภาษาโดยตรง และเมื่อได้รู้จักกับบุคคลในประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษานอกเหนือจากที่เราได้เล่าเรียนมา จะยิ่งช่วยให้เรามีทักษะทางด้านภาษาหลากหลายมากขึ้น เพราะการได้พูดคุย มีปฏิสัมพันธ์ และการได้เจอกับเจ้าของภาษาโดยตรงนั้น เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาที่ดีที่สุด ที่บางครั้งเราไม่สามารถหาได้จากห้องเรียน หรืออาชีพบางประเภท นอกจากนี้ การมีทักษะทางด้านภาษาที่ดี จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในประวัติการทำงานของเรา และเป็นใบเบิกทางในอาชีพการทำงานอื่นๆ ภายภาคหน้าด้วย

3. พัฒนาการทางด้านอารมณ์ และประสบการณ์อันคุ้มค่า ที่หาจากที่อื่นมิได้

ประการสุดท้าย เป็นประโยชน์ข้อสำคัญที่สุดจากการเลือกทำงานในสายอาชีพบริการ ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อหน้าที่การงาน และมีความสำคัญต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ บุคคลในสายอาชีพนี้ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ, ได้เห็นแนวคิดที่หลากหลาย, มีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีขึ้น รวมถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ซึ่งพัฒนาการท้ายสุดนี้ เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่บุคคลในสายอาชีพบริการจะได้เรียนรู้ เพราะการทำงานร่วมกับคนอื่น จะต้องใช้ความอดทนสูง มีจิตใจโอบอ้อมอารี และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จากการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้เรามีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่ดีขึ้น สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ทำให้การมีหน้าที่การงานในระดับสูงขึ้นดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ การสั่งสมประสบการณ์จำนวนมาก จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ “ทำงานเป็น” สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี และรู้จักแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และนี่จึงเป็นประโยชน์ที่ดีสุดที่สุด ที่เราจะได้รับจากการเลือกงานสายอาชีพบริการ

การเรียนรู้ และประสบการณ์ เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานทุกประเภท ซึ่งการเลือกทำงานสายอาชีพบริการ ก็เป็นหนึ่งการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา อีกทั้งยังช่วยให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นด้วย ซึ่งประสบการณ์และการเรียนรู้ทั้งหลาย ที่เราได้รับจากการเลือกทำงานในสายอาชีพบริการนี้ อาจหาไม่ได้จากที่อื่นแล้ว เพราะฉะนั้น รายละเอียดทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ จึงเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ สำหรับผู้ที่มีความสนใจ หรือต้องการศึกษาต่อในสายอาชีพนี้

Our News & Blogs

หัวหน้าเชฟ

อยากเป็นหัวหน้าเชฟต้องเรียนคณะอะไร?

แผนกในโรงแรม ฝ่ายต้อนรับลูกค้า

แผนกในโรงแรม มีอะไรบ้าง?

เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ ทำไมต้องที่สวิตเซอร์แลนด์? 

การโรงแรมเรียนอะไรบ้างที่สวิตเซอร์แลนด์

การจัดการโรงแรมเรียนอะไรบ้าง? เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สวิตเซอร์แลนด์ 

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar