Life Skills / Soft Skills ทักษะที่นายจ้างต้องการในยุคปัจจุบัน

Life Skills หรือว่า Soft Skills ทักษะทางด้านอารมณ์นี้ อาจจะวัดให้เห็นอย่างชัดเจนได้ยาก แต่ทักษะนี้เป็นทักษะสำคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือนายจ้างทุกที่ หลายคนไม่คิดว่า การเรียนในสายงานด้านบริการ (Hospitality) จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ได้อย่างหลากหลายเพิ่ม เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะของการจัดการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นและความขัดแย้ง ทักษะในการพูดและการนำเสนอ  ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการเจรจาต่อรอง และที่สำคัญเป็นอย่างมากในการทำงานคือ การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น รวมทั้งทักษะอื่นๆ อีกมากมาย

การเรียนในสายงานธุรกิจการบริการ (Hospitality) จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของหลักสูตร วิชาการบริหารการโรงแรม ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะได้อย่างหลากหลาย การเรียนการสอน จากทั้ง 5 ในสถาบันเครือ Swiss Education Group ช่วยให้มั่นใจได้ว่านักเรียนของเรา พร้อมและปรับตัวได้ดี สุภาพอ่อนน้อม มีความรับผิดชอบ มีความฉลาดเฉลียวในการควบคุมอารมณ์ และเป็นมืออาชีพ และสามารถนำทักษะที่เรียนรู้นี้ไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ หลากหลายสาขาอาชีพทั่วโลก ดังนี้

  • การเป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ (Entrepreneurship)
  • การจัดการ การบริหาร (Management)
  • ความเป็นผู้นำ (Leadership)
  • การมอบหมายความรับผิดชอบ (Delegation)
  • ทักษะการต่อรอง (Negotiation)
  • การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
  • การเขียนเพื่อการสื่อสาร (Written communication)
  • การแก้ไขปัญหา (Problem-solving)
  • การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking)
  • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)

โอกาสในการทำงาน

มีหลายอาชีพที่สามารถทำงานได้จากการเรียนสายงานด้านบริการ (Hospitality) นอกจากทำงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการแล้ว การเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ การทำงานด้านบริหาร การจัดการ การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ยังเป็นอาชีพที่ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้ได้ประสบความก้าวหน้าด้วย

 

หลักสูตร

เปิดสอนหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี บางหลักสูตรรวมการฝึกงานไว้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

518/5 ชั้น 7 อาคารมณียา ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

(สถานีรถไฟฟ้า ชิดลม ทางออก 2)

Tel : 02-652-1481

Email : [email protected]

Our News & Blogs

ศิษย์เก่า Robert Kostecki แชร์ 3 เคล็ดลับให้คุณเต็มที่กับการทำงานยิ่งขึ้น

Montreux the home of Swiss Hotel Management School and HIM-Montreux

พัฒนาทักษะทางอารมณ์ให้สมบูรณ์แบบเพื่อความสำเร็จในอาชีพการงาน

4 สถาบัน ในเครือ Swiss Education Group ติด Ranked สถาบันที่ดีที่สุดในโลกอีกครั้ง!

Chat With Us