Bachelor Degrees

Bachelor Degrees

เรียนต่อบริหารธุรกิจและการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรการเรียนที่มาพร้อมกับการฝึกงานได้ทั่วโลก ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสการทำงานด้วยวุฒิปริญญาตรีจากสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จทางด้านการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีสาขาต่างๆ ดังนี้

International Business in Hospitality Management
Bachelor of Arts in Culinary Arts
International Business in Hospitality Management with Specialization
International Hospitality and Design Management
Swiss Hotel Management School BA Hospitality
Swiss Hotel Management School BA Hospitality and Events courses

Receive Your Brochure

Programme of Interest


School of Interest


Salutation