Brochure  Privacy Policy and Terms of Service.

  Brochure   Privacy Policy and Terms of Service.

   นา (อธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ )

   การศึกษา

   Cesar Ritz Colleges Switzerland

   หลักสูตร

   Master of Arts in Entrepreneurship for the Global Hospitality and Tourism Industry

   สาเหตุที่มาเรียนต่อปริญญาโทด้านการโรงแรมที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพราะสวิตฯ มีชื่อเสียงด้านการโรงแรม


   ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่มาเรียนต่อที่นี่ เพื่อต้องการเพิ่มทักษะความรู้ในการโรงแรมให้มากขึ้น เลือกเรียนที่ César Ritz Colleges เพราะว่าการเรียนการสอนดีมีประสิทธิภาพ บรรยากาศการเรียนดี อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยและใช้งานง่าย แคมปัสที่เรียนอยู่เมือง Brig ฝั่งอิตาลี Brig  เป็นเมืองเล็กๆ ค่อนข้างเงียบและมีความสวย มีภูเขาล้อมรอบ เรียนที่สวิตฯ ยังได้ท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ เช่น Lucern, Zurich, Bern และ Blausee เป็นต้น วางแผนหลังจากเรียนจบ “คิดว่าคงกลับไปช่วยกิจการครอบครัว”

   Switzerland is well-known for the best hospitality and service. Everywhere is beautiful and natural which will attract you in many ways.