Brochure  Privacy Policy and Terms of Service.

  Brochure   Privacy Policy and Terms of Service.

   ปรารถนา ขันอาสา (ชาม )

   การศึกษา

   Rajinibon School, IHTTI School of Hotel Management

   หลักสูตร

   Bachelor of Art (Honours) in International Hospitality and Design Management

   พอรู้ตัวเองว่าอยากเรียนด้านการโรงแรม ก็ได้ศึกษาข้อมูลสถาบันต่างๆ

   ทั้งหลักสูตรอินเตอร์ของไทย และในต่างประเทศ ทั้งอังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ สุดท้ายได้ตัดสินใจเลือกเรียนที่สวิสเซอร์แลนด์ กับทาง Swiss Education Group และได้เลือกเรียนที่ IHTTI, School of Hotel Management เพราะสวิสเซอร์แลนด์เป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนการโรงแรม อีกทั้งยังมีหลักสูตรที่สอนให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้รู้จริง และรวมไปถึงได้เรียนรู้จากภาคปฎิบัติ ได้เรียนรู้จริงได้ปฏิบัติลงมือทำจริง ทำให้ได้เข้าใจในแก่นของงานโรงแรมอย่างแท้จริงค่ะ