แมค


วีรภัทร นามวงษ์

ประวัติการศึกษา

Dusit Thani College, Culinary Arts Academy Switzerland

หลักสูตรที่จบ

Master of International Business in Culinary Arts Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Chef Instructor at Wongnai Co-Cooking Space


ผมตัดสินใจไปเรียนที่ Culinary Arts Academy Switzerland (CAAS) เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการทำอาหาร และขนม

หลักสูตรการสอน ประกอบกับการฝึกงานที่สามารถเลือกฝึกงานได้ทั่วโลก นับว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่ง ช่วงฝึกประสบการณ์ ผมได้มีโอกาสฝึกงานที่ Frutt Family Lodge ที่ Switzerland ซึ่งเป็น Ski Resort ในตำแหน่ง Entremetier Internship Cook ได้ดูแลในส่วนของ Vegetable on Side Dish และ  Carbohydrates on Main Dish ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การเช็คของ และการประกอบอาหาร ฯลฯ ทำให้ผมได้รู้จักวัตถุดิบใหม่ๆ ที่แตกต่างจากความรู้พื้นฐานจากประเทศเรา อีกทั้งวิธีการปรุงอาหารแบบต่างๆ เข้าใจมาตรฐานการทำงานครัวของยุโรป นับว่าเป็นความคุ้มค่า ที่ได้มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ ได้ทั้งความรู้ทักษะ และความชำนาญ ทำให้สามารถนำมาปรับใช้กับงานครัวในบ้านเราได้อย่างเหมาะสมโดยนำมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี ขณะที่เรียนที่สถาบันมีโอกาสพบเจอเพื่อนๆ ต่างชาติมากมายได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เอเชีย ยุโรป อเมริกา ฯลฯ มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้เราได้รู้ และนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี ประสบการณ์ที่จำได้เป็นอย่างดี คือการเรียรู้ เกี่ยวกับไวน์ อาจารย์ที่สอนเป็น Sommelier (ผู้ชำนาญการในด้านการบริการไวน์) ได้รู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ (Wine Testing) ทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ทางสถาบันจะมีการจัดงานต่างๆ เพื่อให้เราได้ฝึกประสบการณ์ ทำให้ผมได้มีโอกาสออกแบบงาน และสร้างสรรค์เมนูให้เข้ากับงาน นับว่าได้นำความรู้ มาประยุกต์ใช้จนงานสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี

Chat With Us