แพร


มิรา นวลขลิบ

ประวัติการศึกษา

Swiss Hotel Management School

หลักสูตรที่จบ

Postgraduate Diploma in Hotel Operations Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน


แพรเรียนจบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวมา หลังจากเรียนจบปริญญาตรีเกิดความสนใจอยากเรียนต่อปริญญาโทด้านการโรงแรม

จึงได้ศึกษาหาข้อมูล ได้มาเจอที่ Swiss Hotel Management School (SHMS) หลักสูตรที่นี่ มีทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ และสวิตเซอร์แลนด์ก็ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการเรียนการโรงแรมด้วย เลยตัดสินใจเรียนที่นี่คะ หลักสูตรที่แพรเรียนเป็นหลักสูตรอนุปริญญาโท สาขา Hotel Operations Management

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar