มีน่า


ปรางมาศ จันทร์สร้าง

ประวัติการศึกษา

Kasetsart University, Swiss Hotel Management School

หลักสูตรที่จบ

Postgraduate Diploma in Events Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Creative Director Masterpiece Organizer Co.,Ltd.


ประสบการณ์ที่รู้สึกประทับใจที่สุดก็คือเพื่อน เราช่วยเหลือกันและกัน

อยู่กันแบบอบอุ่นมากทั้งเรื่องการเรียนและการทำงานกลุ่มหลากหลายภาษาและวัฒนธรรม ได้ท่องเที่ยวในระหว่างเรียน ชีวิตในโรงเรียนมีความสุขมาก ถึงแม้จะเรียนหนัก แต่เราก็รู้สึกว่าอยากเรียนให้จบพร้อมกับเพื่อนๆ

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar